विद्युत अपडेट
 • प्राधिकरण :९६१९ मे.वा.घन्टा
 • सहायक कम्पनी :५१२८ मे.वा.घन्टा
 • निजी क्षेत्र :१३७९५ मे.वा.घन्टा
 • आयात : ४६७ मे.वा.घन्टा
 • निर्यात :१०१४ मे.वा.घन्टा
 • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
 • ऊर्जा माग :२९०१० मे.वा.घन्टा
 • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
 • सहायक कम्पनी :०० मे.वा.
 • निजी क्षेत्र :०० मे.वा.
 • आयात : ०० मे.वा.
 • निर्यात : ०० मे.वा.
 • ट्रिपिङ :०० मे.वा.
 • उच्च माग :१७२२ मे.वा.
२०७९ मङ्सिर २१, बुधबार

हाम्रो बारे

हाम्रो बारे